Deiseb Ffyrdd a Phalmentydd Graigwen

Mae Graigwen yn haeddu gwell

Mae'r ddeiseb hon bellach wedi'i chyflwyno gan y Cyng Heledd Fychan i RCT.

Diolch am eich cefnogaeth.


Graigwen

 

Rydym ni, trigolion Graigwen ym Mhontypridd, yn galw ar Gyngor Rhondda Cynon Taf i fynd i’r afael ar frys â nifer o faterion sy’n effeithio ar Graigwen. Mae'r rhain yn cynnwys:

  1. Goryrru: mae hwn yn fater sy'n effeithio ar Graigwen Hill a hefyd strydoedd o amgylch yr amrywiol stadau, yn enwedig Whiterock Avenue, Whiterock Drive, Whiterock Close a Mayfield Road. Bu nifer o wrthdrawiadau a lladdwyd nifer o anifeiliaid, a dim ond mater o lwc ydi o nad oes unrhyw berson wedi eu llad. Mae arnom angen mesurau tawelu traffig fel mater o frys, a gofynnwn i'r Cyngor rannu cynllun â thrigolion ar sut y byddant yn cyflawni'r newidiadau sy'n ofynnol. Mae angen mannau croesi diogel arnom hefyd yng nghanol Graigwen Hill, rhwng y tai i fyny o'r siop i droiad Pantygraigwen a'r strydoedd gyferbyn.
  2. Palmentydd: mae ansawdd llawer o'r palmentydd yn enbyd, gyda llawer heb eu huwchraddio ers i'r stadau gael eu hadeiladu. Mae'r palmentydd yn nhop Graigwen yn arbennig o wael, ac mae angen eu hadnewyddu. Gofynnwn i'r Cyngor rannu gyda thrigolion eu cynllun ar gyfer cyflawni'r newidiadau sydd eu hangen, er mwyn gwella diogelwch ein llwybrau.
  3. Mae parcio ar balmentydd ac yn agos at gyffordd yn faterion sy'n peri pryder mawr, a hoffem weld y Cyngor yn mynd ati'n fwy rhagweithiol i atal pobl rhag gwneud y ddau. Mae angen mwy o linellau melyn dwbl ar y bryn hefyd, i atal parcio peryglus a mwy yn cael ei wneud i atal pobl rhag parcio ar balmentydd, sydd yn gorfodi cerddwyr i mewn i'r ffordd wrth gerdded o amgylch yr ardal.
  4. Gwasanaeth bws. Mae angen adolygiad o'r gwasanaeth bysiau ar frys, fel bod y gwasanaeth yn cael ei wella a bod y llwybr yn ymestyn i ran uchaf Graigwen a bod yr oriau hefyd yn cael eu hymestyn. Mae angen arosfannau bysiau arnom hefyd sy'n darparu cysgod rhag y glaw, ac rydym yn annog Cyngor RhCT i weithio gyda Chyngor Tref Pontypridd i wella'r un ar Whiterock Avenue gan nad yw'n darparu unrhyw gysgod pan fydd hi'n bwrw glaw ar hyn o bryd oherwydd nad oes ganddo ochrau.

Gwrandewch ar ein barn a gwella diogelwch ein cymuned.

 CLICK HERE Click here to sign the petition

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Huw Day
    published this page in Ymgyrchoedd 2021-05-16 14:36:26 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.