Adolygiad Annibynnol Llifogydd 2020

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ganol De Cymru Heledd Fychan – a oedd yn Gynghorydd dros Ward Tref Pontypridd pan darodd Storm Dennis ym mis Chwefror 2020 yn croesawu’r adolygiad.

“Dros ddwy flynedd ers y dinistr yn 2020, nid yw pob adroddiad i’r llifogydd wedi’i gyhoeddi ac nid yw trigolion a pherchnogion busnes yn gwybod o hyd beth ddigwyddodd na pham, nac a fydd eu cartrefi a’u busnesau yn ddiogel rhag llifogydd yn y dyfodol.” meddai hi.

“Mae pobl yn parhau i gael eu trawmateiddio gan yr hyn a ddigwyddodd, a dal ddim yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi bob tro y mae'n bwrw glaw yn drwm. Gyda’r newid yn yr hinsawdd yn golygu bod y tebygolrwydd o lifogydd yn parhau i dyfu, rhaid inni sicrhau ein bod yn deall beth y gall cynghorau lleol a’r Llywodraeth ei wneud i gefnogi’r rhai yr effeithir arnynt, ond yn hanfodol lleihau’r risg i’n cymunedau.

“Mae’r digwyddiadau hyn yn debygol o ailadrodd eu hunain yn amlach ym mhob rhan o Gymru, felly mae dysgu gwersi’r llifogydd hyn yn hollbwysig. Rwy’n croesawu’r ffaith bod Plaid Cymru wedi llwyddo i sicrhau adolygiad, sy’n gam cyntaf pwysig i sicrhau atebion a chyfiawnder i bawb yr effeithiwyd arnynt.”

 

‘Dysgu gwersi’

Mae’r Athro Elwen Evans QC, un o brif fargyfreithwyr troseddol y DU, wedi’i phenodi i arwain yr adolygiad.

Bydd yr Athro Evans yn cael y dasg o sefydlu canfyddiadau allweddol, pryderon a rennir, gwersi a ddysgwyd, llwyddiannau ac arfer da, yn ogystal â nodi meysydd i'w gwella.

Dywedodd Aelod Dynodedig Plaid Cymru Sian Gwenllian:

“Rydym wedi gweld yr effaith ddinistriol y gall llifogydd ei chael ar ein cymunedau a’n busnesau. Ochr yn ochr â gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd a sicrhau bod Cymru’n chwarae ei rhan i fynd i’r afael ag ef, bydd mynd i’r afael ag atal llifogydd a dysgu o lifogydd dinistriol 2020-21 yn gwneud gwahaniaeth i ddiogelwch a thawelwch meddwl pobl ledled Cymru.

“Rwyf wedi bod yn gweithio’n agos i ddatblygu cwmpas a dull gweithredu’r adolygiad pwysig hwn fel rhan o’r Cytundeb Cydweithredu, ac edrychaf ymlaen at y canfyddiadau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.