Keith Davies

Keith DaviesTrist iawn oedd clywed am farwolaeth Keith Davies fu’n un o Gymry pybyr yr ardal am ddegau o flynyddoedd. Treuliodd ei ddyddiau cynnar yn Solfach ac Abergwaun cyn astudio yng Ngholeg y Drindod. Yno y cwrddodd â Margaret a ddaeth yn wraig annwyl iawn iddo. Ar ôl cyfnod yn y Ddraenen Wen ymgartrefodd yn Nhonteg a chael swydd yn Ysgol Bryn Celynnog. Ganed tri o blant iddynt sef Elin, Rhys ac Owain.

Un o ddiddordebau mawr Keith oedd canu a pherfformio. Bu’n aelod a phrif leisydd y grwpiau Traddodiad a Ffaro, a phinacl ei gyfansoddiadau a’i berfformiadau oedd y gân, ‘Y Twrch Trwyth’.

Roedd Keith yn aelod gweithgar iawn o’i gymuned ac fe gafodd ei ethol yn Gynghorydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Taf Elai (1991 - 1996) ac ar Gyngor Cymuned Llanilltud Faerdref (1986 - 2000), lle y profodd ei hun yn gynrychiolydd poblogaidd iawn. Y grŵp yma oedd y grŵp Plaid Cymru cyntaf i gynrychioli’r ardal ac etholwyd Keith yn gadeirydd pwyllgor datblygiad economaidd y cyngor.

Un o ymgyrchoedd pwysicaf Keith oedd y syniad o gael canolfan i hybu Cymreictod ym Mhontypridd. Roedd ei ran yn sefydlu Clwb y Bont yn allweddol. Rhoddodd cymaint o’i egni er mwyn sicrhau bod y dyddiau cynnar yn llwyddiannus, a bu’n gweithio’n ddiflino gyda Margaret i hybu’r achos yn yr ardal. Mawr oedd ei golled pan fu farw Margaret yn 1998.

Yn ei flynyddoedd diweddar bu’n byw yn yr Eglwys Newydd ac fe fu’n ffodus i gwrdd â’i gymar, Sandra. Anfonwn ein cydymdeimlad diffuant at Elin, Rhys, Owain a Sandra, a mawr yw ein colled ninnau ym Mhontypridd ar ôl ymadawiad un fu mor ymroddedig i’w wlad.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.