Plaid Cymru yn lansio ymgyrch RhCT 2022

PC RCT CandidatesMae’r etholiad hwn yn digwydd yn ystod un o'r cyfnodau mwyaf heriol yn ein bywydau. Gobeithiwn ein bod o’r diwedd yn dod allan o’r pandemig sydd wedi achosi cymaint o loes a niwed i’n cymunedau dros y ddwy flynedd ddiwethaf ond fel y gwyddom, nid yw Covid, na’i effeithiau wedi llwyr ddiflannu.

 

Rydyn ni nawr yn wynebu un o'r argyfyngau costau byw mwyaf yn ein bywydau. Mae amcangyfrifon gorau yn dangos y bydd miliynau yn cael eu gorfodi i dlodi llwyr o ganlyniad i gostau cynyddol yn eu cartrefi fel nwy, trydan a bwyd oherwydd chwyddiant, costau tanwydd a phrinder bwyd.

Nid pethau moethus rydym yn sôn amdanynt ond costau dydd i ddydd y mae eu hangen ar unrhyw gymdeithas wâr er mwyn oroesi. Yn y maniffesto hwn mae ymrwymiadau Plaid Cymru yn ymwneud â meysydd gwasanaeth penodol y mae gan y Cyngor gyfrifoldeb uniongyrchol drostynt. Bwriadwn fynd i’r afael â
rhai ffactorau a fydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.


Mae bywydau plant a phobl ifanc wedi’u troi wyneb i waered gan effeithiau’r pandemig a rydym eisiau eu cefnogi oherwydd hyn. Amharwyd ar eu haddysg a'u lles. Ni all hynny barhau. Rydym am i’n dinasyddion ifanc gael llais a dylanwadu ar y mathau o wasanaethau y maent yn dyheu amdanynt. Am y tro cyntaf bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn cael pleidleisio. Rydym am i'w pleidlais gyfrif wrth benderfynu beth mae eu cenhedlaeth yn dyheu amdano.


O ystyried maint yr her, mae Plaid Cymru yn ymrwymo i weithio gyda’r holl bartneriaid ar lefel leol a chenedlaethol i gefnogi adferiad o Covid a mynd i’r afael ag argyfwng costau byw. Bydd Plaid Cymru yn gweithio gyda thrigolion i hyrwyddo’r pethau sy’n gwella lles cyffredinol cymunedau. Mae preswylwyr wedi dweud wrthym fod amgylchedd glân, gwyrdd yn brif flaenoriaeth.

Byddwn yn llym ar y rhai sy'n caniatáu i'w cŵn faeddu a'r rhai sy'n tipio'n anghyfreithlon trwy gyflogi mwy o staff o ran gorfodaeth. Byddwn hefyd yn cael gwared ar y taliadau am gasglu gwastraff swmpus gan ddisgwyl y bydd pobl yn rhoi’r gorau i dipio anghyfreithlon.


Mae neges Plaid Cymru i bleidleiswyr yn syml. Rydym yn ddibynadwy ac mae gennym enw da o wrando a gweithredu ar flaenoriaethau pobl.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.