Ysbryd Cymunedol Etholaeth Pontypridd Yn Dal Yn Gryf, Er Gwaethaf Llifogydd a Coronafeirws

Er gwaethaf y llifogydd a'r argyfwng coronafeirws, mae ysbryd cymunedol Pontypridd yn gryfach nag erioed yn ôl cynghorwyr Plaid Cymru.

Mae'r tri wedi bod yn brysur yn gweithio gyda gwirfoddolwyr i gefnogi'r rhai sy'n cysgodi neu'n hunanynysu yn eu wardiau, yn ogystal â chynnig cyngor a chymorth i drigolion a busnesau.

Mae'r Cyng EleriGriffiths a'r Cyng Heledd Fychan hefyd wedi bod yn cefnogi'r trigolion a'r busnesau yn eu wardiau a effeithiwyd arnynt yn ddiweddar gan y llifogydd, gan sicrhau eu bod yn derbyn yr holl gymorth ariannol ac ymarferol sydd ar gael iddynt.

Hoffent anfon eu dymuniadau da at y rhai o'r ardal sydd yn yr ysbyty yn ymladd y firws ar hyn o bryd a diolch i'r holl weithwyr sy'n parhau i weithio bob dydd i gefnogi ein cymuned.

heledd_council_photo.jpg

Dywedodd y cynghorydd ar gyfer tref Pontypridd, Heledd Fychan: 

"Mae'r coronafeirws wedi bod yn ergyd greulon i drigolion a busnesau Pontypridd, gan ddod mor fuan ar ôl y llifogydd dinistriol.

"Mae'n hollbwysig nad yw dioddefwyr llifogydd yn cael eu hanghofio yn hyn i gyd, a bod yr addewidion o gefnogaeth a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn cael eu hanrhydeddu.

"Fodd bynnag, er gwaethaf yr anawsterau, mae'r ysbryd cymunedol a'r rhwydweithiau cefnogi yn gryfach nag erioed, ac mae mwy o werthfawrogiad o fusnesau ein tref wrth iddynt addasu a chynnig gwasanaethau newydd.

"Rwy'n gobeithio y bydd y rhai sydd wedi ail-ddarganfod ein busnesau lleol yn parhau i'w cefnogi, i ddiogelu dyfodol ein tref a'r busnesau sydd wedi bod yn hanfodol i ni ar hyn o bryd."

eleri.jpg

Dywedodd Eleri Griffiths, cynghorydd ward y Rhondda:

"Mae trigolion ward Rhondda wedi bod yn brysur yn cefnogi eu cymdogion yn yr ardal, drwy siopa ar eu rhan a chasglu presgripsiynau. Fel un o'r cydlynwyr gwirfoddolwyr, hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r gwaith hwn.

"Rwyf hefyd wedi bod yn ymateb i nifer o ymholiadau gan fusnesau lleol ac yn rhoi cyngor a gwybodaeth iddynt am y gwasanaethau sydd ar gael gan Gyngor RhCT yn ogystal â sicrhau bod cefnogaeth i drigolion Trehafod yn dilyn y llifogydd yn parhau."

danny.jpg

Dywedodd y Cynghorydd Danny Grehan, sy'n gynghorydd Dwyrain Tonyrefail:

"Erbyn hyn mae dros fil o drigolion Tonyrefail wedi cofrestru ar dudalen Facebook a sefydlwyd yn ddiweddar i gefnogi'r rhai sy'n hunanynysu neu'n cysgodi yn ystod Covid-19. Yr ydym i gyd yn cefnogi ein gilydd.

"Mae'r gwasanaethau cymdeithasol wedi cysylltu â mi yn gofyn os gallwn helpu teuluoedd bregus, ac mae'r gymuned wedi ymateb. Rwy'n ceisio cadw cefnogaeth mor agos â phosibl i'r bobl mewn angen.

"Un bonws arall sydd wedi dod o hyn yw'r defnydd o'r siopau bach lleol; Mae'r siop ffrwythau a'r cigydd yn Nhonyrefail wedi bod yn brysurach nag erioed. Gadewch i ni obeithio y bydd llawer o bobl yn parhau i'w defnyddio wedi hyn oll. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.