Newyddion Gwanwyn Tref Pontypridd

Heledd_Lanwood_Play_Area__2.jpeg

Mae llawer wedi digwydd ym Mhontypridd dros y misoedd diwethaf, ac rwy'n gobeithio y bydd y cylchlythyr hwn yn fudd i chi.  Yn bennaf mae'n newyddion da, cadarnhaol ond yn anffodus mae peth negyddol hefyd.  Fel bob amser os oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i’ch helpu, cysylltwch â mi. Byddwn wrth fy modd clywed gennych.

Cofion,                

 

Cyng Heledd Fychan


3137-brownie-logo-badge-2014.jpg

Brownies - Cefais wahoddiad i siarad yng nghyfarfod y Brownies, fel rhan o'u bathodyn her i nodi canmlwyddiant pleidlais i fenywod. Yr oedd i fod yn hanner awr am fy rôl fel cynghorydd a menywod mewn gwleidyddiaeth, ond trodd i fod yn awr yn trafod materion a oedd o ddiddordeb iddynt megis ymgyrchoedd posibl ar gyfer Pontypridd a'r ardal ehangach. Eu prif bryder oedd yr amgylchedd, ac roedd yna lawer o syniadau gwych rwy’n gobeithio y gellir gweithredu. Roedd cymaint o ddwylo i fyny, ac roeddynt yn  siarad ac yn mynegi eu barn yn wych. Yn wir, roeddent yn siarad llawer mwy na fi! Rhoddodd hyn lawer o obaith i mi i'r dyfodol!


coffee_over_50s.PNG

Clwb dros 50 oed yn y Miwni

Rwy'n falch o ddweud, ar ôl ail-sefydlu'r Clwb, ei fod yn mynd o nerth i nerth. Rwyf wedi llwyddo i sicrhau cyllid pellach sy'n rhoi sylfaen ariannol gadarn ar gyfer y dyfodol.


crime.png

Trosedd

Bu cryn dipyn o ladrata ym Mhontypridd ac rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r heddlu,  grwpiau Gwarchod Cymdogaeth Graigwen Uchaf ac Isaf, a’r cyfarfodydd PACT i ddatrys y broblem.  Os gwelwch unrhyw beth amheus, ffoniwch yr heddlu.


sanitary_towel.PNG

Cynhyrchion misglwyf

Cynigiodd Elyn Stephens, cynghorydd Plaid Cymru dros Ystrad, y dylai cynhyrchion misglwyf fod ar gael mewn ysgolion am ddim. Roeddwn ar y pwyllgor a ymchwiliodd i hyn ac fe 'm syfrdanwyd o glywed tystiolaeth gan gannoedd o ferched ysgol nad oeddent yn gallu cael mynediad at y cynhyrchion angenrheidiol. Fel y dywedwyd yng nghyfarfod y cyngor, nid ydym yn disgwyl i blant ysgol ddod â'u papur toiled eu hunain felly beth yw'r gwahaniaeth? Rwyf yn falch o weld bod y Cynulliad bellach yn cefnogi treialu’r polisi hwn gyda’r bwriad o’r droi’n bolisi cenedlaethol.


sewage.PNG

Carffosiaeth

Diolch yn fawr i'r bobl hynny a ddywedodd wrthyf fod y bibell garthffosiaeth wedi byrstio yn ardal Lan Park Road ac yn rhedeg at yr Orsaf Fysiau.  Cysylltais â Dwr Cymru ac roedd ganddynt beirianwyr ar y safle ar unwaith i ddatrys y broblem. Gwn fod trigolion eraill hefyd wedi cysylltu â Dŵr Cymru, felly diolch arbennig iddynt.


shoplocal-logo.png

Tywydd gwael

Rhaid crybwyll Graigwen Stores ar y bryn, oedd wedi llwyddo i gadw digon o stoc i bob cwsmer yn ystod yr eira diweddar tra roedd siopau eraill wedi rhedeg allan o fara a llaeth. Ni allwch guro eich siop leol!

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.