Ymgyrchoedd

Cadwch Feddygfa Ynysybwl Ar Agor

Galwn ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i gadw cangen Ynysybwl o feddygfa Cwm Taf ar agor

Bwl_pobl.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achub Meddygfa Cilfynydd

Hywel GronwYn dilyn y cyhoeddiad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg bod Taff Vale Practice wedi gwneud cais i gau meddygfa Cilfynydd, rwy’n llofnodi’r ddeiseb hon i ofyn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i wrthod y cais ac i Taff Vale Practice ailagor y Feddygfa yng Nghilfynydd.

 

Mae Hywel Gronow, Cynghorydd Plaid Cymru dros Gilfynydd wedi lansio deiseb i gadw'r gymhorthfa ar agor.

 

Llofnodwch y ddeiseb heddiw Cliciwch_yma_with_arrow.png

Rhannu

St Catherine's Car Park

"Mae'n Amser i RhCT Ymuno â'r 21ain Ganrif"

Dawn Wood and Parking Meter

Dyna alwad Cynghorydd Tref Pontypridd, Dawn Wood.

Yn dilyn Pandemig Covid, mae’r defnydd o Gardiau Debyd a Chredyd i dalu am bob eitem o siopa wedi cynyddu’n aruthrol. Cymaint fel nad yw llawer o bobl bellach yn cario arian parod gyda nhw. Yn y rhan fwyaf o feysydd parcio ledled y wlad gellir talu naill ai ag arian parod neu gerdyn, ond nid yn RhCT.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achubwch Cartref Gofal Garth Olwg

Mae'r ddeiseb yma nawr wedi cau

 

Achubwch Cartref Gofal Garth Olwg

garth_olwg.PNG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Is-Etholiad Ynysybwl


Ynysybwl Street Sign

Yn dilyn marwolaeth sydyn a thrist y Cynghorydd Plaid CymruTony Burnell, bydd isetholiad yn Ynysybwl. Gallwch ddarllen mwy am Tony yma.

Bydd Paula Evans, Gweithredwr Cymunedol a phreswylydd gydol oes o Ynysybwl, yn sefyll dros Blaid Cymru yn yr isetholiad ar 29/09/2022. (Darllenwch fwy am Paula isod.)

Mae Plaid Cymru wedi bod yn weithgar yn y pentref ers tro gyda chynrychiolaeth gref ar y Cyngor Cymuned ac ar Gyngor Sir RhCT. Yn 2022 aeth y ward o fod ag un cynrychiolydd i ddau a bydd Amanda Ellis yn parhau i wasanaethu fel eich Cynghorydd RhCT.

Darllenwch fwy
Rhannu

RhCT Maniffesto 2022

Gallwch lawrlwytho copi o Faniffesto RhCT yma.

Rhannu

Aer Glân a Tawelu Traffig ar gyfer Berw Road

Mae'r ddeiseb hon bellach wedi'i chyflwyno gan y Cyng Heledd Fychan i RCT.

Diolch am eich cefnogaeth.


Angen gwella diogelwch ac ansawdd aer ar Ffordd Berw nawr

Rydym ni, trigolion Berw Road a strydoedd cyfagos, yn galw ar Gyngor Rhondda Cynon Taf i fynd i’r afael ar frys â nifer o faterion sy’n effeithio ar Ffordd Berw yn hanesyddol ac ers llifogydd 2020. Mae hyn yn cynnwys:


1) Cymryd camau brys i atgyweirio'r Bont Wen, fel y gall ailagor i draffig dwyffordd cyn gynted â phosibl.
2) Nodi ffyrdd o leihau llygredd aer a dod o hyd i atebion i leihau faint o draffig sydd ar y ffordd.
3) Buddsoddi mewn mesurau tawelu traffig a mannau croesi diogel, er mwyn cynyddu diogelwch i breswylwyr.
4) Sicrhau fod gatiau llifogydd neu ddrysau atal llifogydd yn cael eu darparu i bob cartref a ddioddefodd llifogydd o'r arian a ddyrannwyd i Gyngor RhCT gan Lywodraeth Cymru.

 

Cliciwch yma i arwyddo
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfiawnder i Ddioddefwyr Llifogydd

Ar nos Chwefror 15fed 2020 cafodd rhannau helaeth o RhCT eu taro gan Storm Dennis.

Roedd Storm Dennis yn storm wynt Ewropeaidd a ddaeth, ym mis Chwefror 2020, yn un o'r seiclonau allwthiol dwysaf a gofnodwyd erioed, gan gyrraedd isafswm pwysau canolog o 920 o filibarau (27.17 modfedd o arian byw) [https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Dennis]

Storm Dennis

 

Ar draws RhCT, roedd dros 1,000 o eiddo wedi dioddef llifogydd.  Yn Etholaeth Pontypridd, dioddefodd trigolion Pontypridd, Trefforest a Ffynnon Taf lifogydd eithafol.

Berw Road

Roedd y difrod yn helaeth i dai, busnesau a seilwaith trafnidiaeth.

Car by River

Darllenwch fwy
Rhannu

Cofrestru

cofrestru_i_bleidleisio.jpg

Pam ddylwn i gofrestru i bleidleisio?

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio!

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio - mae mor syml â hynny.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais Bost

Pleidlais Bost

 

Hoffwch chi fod ar y tîm buddugol?

Ar draws y wlad mae mwy a mwy o bobl yn cofrestru ar gyfer pleidlais drwy’r post.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.