Ymgyrchoedd

Is-Etholiad Ynysybwl


Ynysybwl Street Sign

Yn dilyn marwolaeth sydyn a thrist y Cynghorydd Plaid CymruTony Burnell, bydd isetholiad yn Ynysybwl. Gallwch ddarllen mwy am Tony yma.

Bydd Paula Evans, Gweithredwr Cymunedol a phreswylydd gydol oes o Ynysybwl, yn sefyll dros Blaid Cymru yn yr isetholiad ar 29/09/2022. (Darllenwch fwy am Paula isod.)

Mae Plaid Cymru wedi bod yn weithgar yn y pentref ers tro gyda chynrychiolaeth gref ar y Cyngor Cymuned ac ar Gyngor Sir RhCT. Yn 2022 aeth y ward o fod ag un cynrychiolydd i ddau a bydd Amanda Ellis yn parhau i wasanaethu fel eich Cynghorydd RhCT.

Darllenwch fwy
Rhannu

RhCT Maniffesto 2022

Gallwch lawrlwytho copi o Faniffesto RhCT yma.

Rhannu

Deiseb Ffyrdd a Phalmentydd Graigwen

Mae Graigwen yn haeddu gwell

Mae'r ddeiseb hon bellach wedi'i chyflwyno gan y Cyng Heledd Fychan i RCT.

Diolch am eich cefnogaeth.


Graigwen

 

Rydym ni, trigolion Graigwen ym Mhontypridd, yn galw ar Gyngor Rhondda Cynon Taf i fynd i’r afael ar frys â nifer o faterion sy’n effeithio ar Graigwen. Mae'r rhain yn cynnwys:

  1. Goryrru: mae hwn yn fater sy'n effeithio ar Graigwen Hill a hefyd strydoedd o amgylch yr amrywiol stadau, yn enwedig Whiterock Avenue, Whiterock Drive, Whiterock Close a Mayfield Road. Bu nifer o wrthdrawiadau a lladdwyd nifer o anifeiliaid, a dim ond mater o lwc ydi o nad oes unrhyw berson wedi eu llad. Mae arnom angen mesurau tawelu traffig fel mater o frys, a gofynnwn i'r Cyngor rannu cynllun â thrigolion ar sut y byddant yn cyflawni'r newidiadau sy'n ofynnol. Mae angen mannau croesi diogel arnom hefyd yng nghanol Graigwen Hill, rhwng y tai i fyny o'r siop i droiad Pantygraigwen a'r strydoedd gyferbyn.
  2. Palmentydd: mae ansawdd llawer o'r palmentydd yn enbyd, gyda llawer heb eu huwchraddio ers i'r stadau gael eu hadeiladu. Mae'r palmentydd yn nhop Graigwen yn arbennig o wael, ac mae angen eu hadnewyddu. Gofynnwn i'r Cyngor rannu gyda thrigolion eu cynllun ar gyfer cyflawni'r newidiadau sydd eu hangen, er mwyn gwella diogelwch ein llwybrau.
  3. Mae parcio ar balmentydd ac yn agos at gyffordd yn faterion sy'n peri pryder mawr, a hoffem weld y Cyngor yn mynd ati'n fwy rhagweithiol i atal pobl rhag gwneud y ddau. Mae angen mwy o linellau melyn dwbl ar y bryn hefyd, i atal parcio peryglus a mwy yn cael ei wneud i atal pobl rhag parcio ar balmentydd, sydd yn gorfodi cerddwyr i mewn i'r ffordd wrth gerdded o amgylch yr ardal.
  4. Gwasanaeth bws. Mae angen adolygiad o'r gwasanaeth bysiau ar frys, fel bod y gwasanaeth yn cael ei wella a bod y llwybr yn ymestyn i ran uchaf Graigwen a bod yr oriau hefyd yn cael eu hymestyn. Mae angen arosfannau bysiau arnom hefyd sy'n darparu cysgod rhag y glaw, ac rydym yn annog Cyngor RhCT i weithio gyda Chyngor Tref Pontypridd i wella'r un ar Whiterock Avenue gan nad yw'n darparu unrhyw gysgod pan fydd hi'n bwrw glaw ar hyn o bryd oherwydd nad oes ganddo ochrau.

Gwrandewch ar ein barn a gwella diogelwch ein cymuned.

 CLICK HERE Click here to sign the petition

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aer Glân a Tawelu Traffig ar gyfer Berw Road

Mae'r ddeiseb hon bellach wedi'i chyflwyno gan y Cyng Heledd Fychan i RCT.

Diolch am eich cefnogaeth.


Angen gwella diogelwch ac ansawdd aer ar Ffordd Berw nawr

Rydym ni, trigolion Berw Road a strydoedd cyfagos, yn galw ar Gyngor Rhondda Cynon Taf i fynd i’r afael ar frys â nifer o faterion sy’n effeithio ar Ffordd Berw yn hanesyddol ac ers llifogydd 2020. Mae hyn yn cynnwys:


1) Cymryd camau brys i atgyweirio'r Bont Wen, fel y gall ailagor i draffig dwyffordd cyn gynted â phosibl.
2) Nodi ffyrdd o leihau llygredd aer a dod o hyd i atebion i leihau faint o draffig sydd ar y ffordd.
3) Buddsoddi mewn mesurau tawelu traffig a mannau croesi diogel, er mwyn cynyddu diogelwch i breswylwyr.
4) Sicrhau fod gatiau llifogydd neu ddrysau atal llifogydd yn cael eu darparu i bob cartref a ddioddefodd llifogydd o'r arian a ddyrannwyd i Gyngor RhCT gan Lywodraeth Cymru.

 

Cliciwch yma i arwyddo
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfiawnder i Ddioddefwyr Llifogydd

Ar nos Chwefror 15fed 2020 cafodd rhannau helaeth o RhCT eu taro gan Storm Dennis.

Roedd Storm Dennis yn storm wynt Ewropeaidd a ddaeth, ym mis Chwefror 2020, yn un o'r seiclonau allwthiol dwysaf a gofnodwyd erioed, gan gyrraedd isafswm pwysau canolog o 920 o filibarau (27.17 modfedd o arian byw) [https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Dennis]

Storm Dennis

 

Ar draws RhCT, roedd dros 1,000 o eiddo wedi dioddef llifogydd.  Yn Etholaeth Pontypridd, dioddefodd trigolion Pontypridd, Trefforest a Ffynnon Taf lifogydd eithafol.

Berw Road

Roedd y difrod yn helaeth i dai, busnesau a seilwaith trafnidiaeth.

Car by River

Darllenwch fwy
Rhannu

Cofrestru

cofrestru_i_bleidleisio.jpg

Pam ddylwn i gofrestru i bleidleisio?

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio!

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio - mae mor syml â hynny.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais Bost

Pleidlais Bost

 

Hoffwch chi fod ar y tîm buddugol?

Ar draws y wlad mae mwy a mwy o bobl yn cofrestru ar gyfer pleidlais drwy’r post.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.