Is-Etholiad Ynysybwl


Ynysybwl Street Sign

Yn dilyn marwolaeth sydyn a thrist y Cynghorydd Plaid CymruTony Burnell, bydd isetholiad yn Ynysybwl. Gallwch ddarllen mwy am Tony yma.

Bydd Paula Evans, Gweithredwr Cymunedol a phreswylydd gydol oes o Ynysybwl, yn sefyll dros Blaid Cymru yn yr isetholiad ar 29/09/2022. (Darllenwch fwy am Paula isod.)

Mae Plaid Cymru wedi bod yn weithgar yn y pentref ers tro gyda chynrychiolaeth gref ar y Cyngor Cymuned ac ar Gyngor Sir RhCT. Yn 2022 aeth y ward o fod ag un cynrychiolydd i ddau a bydd Amanda Ellis yn parhau i wasanaethu fel eich Cynghorydd RhCT.

cliciwch yma  

  i wirfoddoli i helpu gyda'r ymgyrch.

 

Neges gan Paula:


Rwy’n falch o gael fy newis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Ynysybwl & Coed y Cwm.

Paula benchRwyf wedi byw yn Ynysybwl ar hyd fy oes, yn dal i fyw yn yr un stryd lle cefais fy magu. Mynychais Ysgol Gynradd Trerobart ac yna Ysgol Gyfun Coedylan ac ar ôl gadael yr ysgol yn 17 oed bûm yn gweithio'n lleol, yn gyntaf i Gyngor Taf Elai, ac yna i Gyllid y Wlad ym Mhontypridd. Roeddwn yn weinyddwr myfyrwyr gyda’r Gyfadran Iechyd, Chwaraeon a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru yng Nglyn-taf am 12 mlynedd, rôl werth chweil a oedd yn cynnwys delio â phobl o bob oed o wahanol ddiwylliannau a chefndir.


Rwyf wedi bod yn ymwneud â grwpiau cymunedol ers dros 35 mlynedd, gan gynnwys Gweithredu dros Hamdden, Gwarchod y Gymdogaeth, Corfflu Hyfforddiant Awyr, Prosiect Cymunedol Ynysybwl, Grŵp Drama Ynysybwl, Côr Merched Ynysybwl, Côr Iau a Chôr Babes Bwl. Am y 6 mlynedd diwethaf, rwyf wedi bod yn wirfoddolwr gyda Rhaglen Fenter Ynysybwl, trefnwyr Gŵyl flynyddol Gŵyl Ynysybwl.


Yn 2017 deuthum yn Glerc Cyngor Cymuned Ynysybwl a Choed y Cwm ac arhosais yno am 4 blynedd. Yn y cyfnod hwn cefais wybodaeth a mewnwelediad i waith y Cyngor Cymuned, gan ymdrin â’r cyhoedd yn gyffredinol, yr awdurdod lleol a sefydliadau eraill yn ddyddiol.


Ym mis Mai eleni, cefais fy ethol yn Gynghorydd Cymuned dros Ward Isaf Ynysybwl a Choed y Cwm, gan fwriadu gwneud defnydd da o’r wybodaeth a’r profiad a gefais fel Clerc.


Rwy'n sefyll ar gyfer etholiad y Cyngor gan fy mod yn teimlo bod gennyf y cymwysterau cywir i helpu trigolion lleol a gwthio syniadau ymlaen a fydd yn gwella a datblygu'r gymuned. Rwy’n angerddol dros y pentref hwn a’i bobl ac, os byddwch yn pleidleisio drosof, edrychaf ymlaen at weithio tuag at ei wneud yn lle hyd yn oed yn fwy i fyw.

Diolch.

Paula

cliciwch yma 

 Byddaf yn pleidleisio dros y Blaid.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.