Newyddion

Diolch!

Hoffwn ddiolch i bawb ddaeth allan i bleidleisio a theimlaf bod eich ffydd ynof fi yn anrhydedd mawr. Hoffwn eich sicrhau fy mod yma i gynrychioli pawb yn ein ward, i bwy bynnag y gwnaethoch bleidleisio neu os na phleidleisioch chi o gwbl.  Os nad wyf wedi cwrdd â chi eto, gobeithio caf y cyfle yn fuan iawn.  Dw i’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â chi, a drostoch chi, ac i weithio i newid pethau er lles ein cymuned.

llais_diolch_rhondda_ward_CYM.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ad-drefnu ysgolion Pontypridd - ar y BBC

Cyng Heledd Fychan

Dyma sut yr adroddodd y BBC ar benderfyniad Cabinet Llafur Rhondda Cynon Taf i gau Ysgol Pont Sion Norton a chanoli Addysg 6ed Dosbarth.

Rhoddwyd sylw i sylwadau Cyng Heledd Fychan Plaid Cymru :

"Fe wnaeth Heledd Fychan, cynghorydd Plaid Cymru, sy'n cynrychioli Pontypridd, annog arweinwyr y cyngor i" wrando ar bryderon pobl a'u cymryd o ddifrif ".

"Nid yw'r cyngor wedi cydweithio ac nid yw pobl wedi bod yn rhan o'r penderfyniadau," meddai.

Honnodd y Cynghorydd Fychan fod rhai rhieni bellach yn dewis addysg cyfrwng Saesneg yn hytrach na Chymraeg oherwydd cau Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton. "

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Eleri Griffiths yn ennill is-etholiad

Eleri Griffiths Plaid Cymru yn ennill is-etholiad a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf yn dilyn marwolaeth drist y cyn-Gynghorydd Rob Smith.

Cllr Eleri Griffiths

 

Y canlyniad llawn oedd:

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llais Tonyrefail Haf 2019

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Arfon Jones

Arfon_Jones.png

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cylchllythyr yr Hydref Ward Tref Pontypridd

 

Wel, am Haf! Nid yn unig roedd y tywydd yn rhyfeddol, ond roedd Pontypridd yn llawn bwrlwm gyda digwyddiadau, fel Parti Ponty a Cegaid o Fwyd Cymru.

Fel bob amser, os oes angen fy help arnoch gyda rhywbeth, dewch i gysylltiad.
Byddwn wrth fy modd yn clywed gennych.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Polisi economaidd llafur yn methu ar gyfer y cymoedd

geograph-5209216-by-Alan-Hughes.jpg

Nid oes gan bolisi economaidd Llafur ar gyfer y Cymoedd "y gallu i drawsnewid"

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

newyddion Llanilltud Faerdref

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newyddion Gwanwyn Tref Pontypridd

Heledd_Lanwood_Play_Area__2.jpeg

Mae llawer wedi digwydd ym Mhontypridd dros y misoedd diwethaf, ac rwy'n gobeithio y bydd y cylchlythyr hwn yn fudd i chi.  Yn bennaf mae'n newyddion da, cadarnhaol ond yn anffodus mae peth negyddol hefyd.  Fel bob amser os oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i’ch helpu, cysylltwch â mi. Byddwn wrth fy modd clywed gennych.

Cofion,                

 

Cyng Heledd Fychan

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newyddion Gwanwyn Tonyrefail

Park Lane

Y stâd ofnadwy ar yr ffordd yn arwain at y feddygfa yw’r rhwystr fwyaf i unrhywun sydd am weld y meddyg. Mae nifer o bobl wedi cysylltu â fi am y tyllau yn Park Lane, a dw i wedi ysgrifennu at y cyngor nifer o weithiau. Yn dilyn cyfarfod gyda’r grŵp fforwm cleifion, ysgrifennais eto at y cyngor, ond y tro hwn dywedon nhw y byddant yn ystyried gwneud y gwaith.

Does dim rhaid i’r cyngor wneud y gwaith o gwbl gan nad yw’r heol wedi ei mabwysiadu. Syndod pleserus felly, oedd derbyn galwad gan y cyngor yn addo edrych ar y broblem. Mae’r feddygfa wedi addo cyfrannu at y gwaith, sy’n ei gwneud yn fwy tebygol o ddigwydd. #cyffrous

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd