Newyddion

Isetholiad Hawthorn

e65a6f08-539c-42c3-9754-ae0040cfa597.jpgChad ydw i a hoffwn gyflwyno fy hun. Mae ein cynghorydd lleol Martin Fiddler Jones wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd yn camu i lawr rywbryd yn y gwanwyn. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorwyr Plaid Cymru’n canmol yr ysbryd cymunedol yn dilyn y glanhau wedi’r llifogydd

EQ-INfFXYAA3tm4.jpg

Mae’r ysbryd cymunedol ar ôl y llifogydd ym Mhontypridd wedi cael ei ddisgrifio fel rhyfeddol gan Heledd Fychan ac Eleri Griffiths, Cynghorwyr Plaid Cymru. 

Mae’r cynghorwyr wedi bod yn gweithio’n ddi-daw gyda’u cymunedau yn glanhau ar ol y llifogydd dinistriol achoswyd gan Storm Dennis.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Save our A&E Protest

 

Fe gyrhaeddodd yr ymgyrch i achub yr Uned Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol y Glam y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd heddiw. Anerchwyd y cyfarfod gan Adam Price a Leanne Wood o Plaid Cymru.

Galwodd llawer o siaradwyr am ddiswyddo'r Gweinidog Iechyd am ei fethiant i ymyrryd yn y cynlluniau i israddio'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neil Morgan i sefyll yn isetholiad Gorllwein Tonyrefail

faf6d79a-e6f1-4c7f-93d3-9bb61fc2d37a.jpg
Roedd yr etholiad cyffredinol yn un llwyddiannus i Blaid Cymru wrth i ni gadw ein pedwar sedd a gweld cynnydd yn ein pleidlais yma ym Mhontypridd i’n hymgeisydd, Fflur Elin. Yn yr etholiad, daeth cynghorydd sir Gorllewin Tonyrefail yn Aelod Seneddol newydd etholaeth Pontypridd. Fel plaid, hoffwn ddymuno’n dda iddi yn ei swydd newydd, ond rhaid i’w hetholiad olygu isetholiad cyn gynted a phosib yma.
Na fydd yr ymrwymiad gwaith a theithio o fod yn AS yn ei gwneud yn anodd iddi gyflawni ei swydd fel cynghorydd sir? Rydym yn deall, o sylwad ar facebook na fydd yr AS newydd yn ymddiswyddo fel cynghorydd tan yn hwyrach yn y flwyddyn.
Mae ein hymgeisydd ni yn barod ac yn edrych ymlaen am yr etholiad pryd bynnag a ddaw. Mae Neil Morgan, sydd yn byw yn Thomastown gyda’i wraig, Emma, a’i fab 5 mlwydd oed, yn teimlo’n gryf bod angen cynrychiolaeth gadarn ar drigolion lleol gan gynghorydd sydd wedi ymrwymo’n llawn i’r swydd, ac mae’n awyddus i siarad â chymaint o bobl Tonyrefail ac sy’n bosib rhwng nawr a’r etholiad sydd i ddod.
Mae Neil yn gyfarwyddyd ar gwmni ymgynghori sydd hefyd yn treulio’i amser yn helpu’r gymuned. Yn ddiweddar fe ddaeth yn aelod o Lywodraethwyr Cwmlai a buodd yn arwain ar y gwaith o adnewyddu gardd natur yr ysgol.
Mae Neil yn gobeithio am y cyfle i weithio ar y cyd gyda Cynghorydd Plaid Cymru dros Ddwyrain Tonyrefail, Danny Grehan er mwyn rhoi llais cryf i holl bobl Tonyrefail.
Os hoffwch helpu i ethol Neil, cofrestrwch yma
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Stryd Newydd i Pontypridd?

Mae gan Pontypridd stryd newydd heb osod bricsen! Wel, efallai ddim yn newydd yn union ond o'r diwedd mae gan Blanche Street arwydd stryd sy'n dangos ble mae hi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Miwni i Ail-agor

O'r diwedd, mae gobaith ar gyfer dyfodol y Muni. Mae Pontypridd wedi bod gymaint tlotach fel tref ers i'r Muni gau. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogi Fflur? Archebwch Poster Yma

Archebwch Poster Gardd Yma

 

Am ddangos eich cefnogaeth i Fflur?

Cofrestrwch ar gyfer Placard Gardd neu Boster Ffenestr yma 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dechrau'r Ymgyrch

Ymunodd Fflur Elin, ymgeisydd Plaid Cymru yn San Steffan ag ymgeisydd isetholiad cyngor Pentref yr Eglwys, Emma Thompson, a Chynghorwyr RhCT Heledd Fychan a Danny Grehan, yn ymgyrchu ym Mhentref yr Eglwys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae yna Etholiad Cyffredinol yn dod

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newyddion y Haf

Ym mis Ebrill, cyflwynwyd mesurau arbennig yng ngwasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Cwm Taf ar ôl i adolygiad allanol nodi “methiannau difrifol” gyda “braidd dim tystiolaeth o arweinyddiaeth glinigol effeithiol ar unrhyw lefel” ac ni chymerwyd pryderon cleifion o ddifrif. Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad annibynnol ar wasanaethau mamolaeth, arweiniodd Plaid Cymru ddadl yn y Senedd yn galw ar Weinidog Iechyd Llafur Vaughan Gethin i ymddiswyddo am y methiannau.papur newydd tud 1

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd